Search Results for: 輪

Complete list of kanji for JLPT N3

This is the list of the 181 additional kanji you need to know to pass the JLPT N3 test. These are the kanji you need to learn on top of the 104 kanji required for the JLPT N5 and JLPT N4. Click on the kanji and watch the video with the stroke order how to write it and learn from example vocabulary. In case you use a print out of this list you wil easily find the kanji on this website by searching the Code.


 

Code kanji Onyomi Kunyomi Meaning
738B OU, NOU King
8C9D Kai Shellfish
7389 GYOKU Tama Gem
7CF8 SHI Ito Thread
77F3 SEKI, SHAKU, KOKU Ishi Stone
8349 SOU Kusa Grass
7AF9 CHIKU Take Bamboo
866B CHUU Mushi Insect
7FBD U Hane, Ha, Wa Feather / Wing
96F2 UN Kumo Cloud
5712 EN Sono Garden
79D1 KA Subject of study
7D75 KAI, E Picture
89D2 KAKU Kado, Tsuno Angle, Horn
6D3B KATSU Active / Live
63DB KAN Ka (eru), Ka (Waru) Exchange
4E38 GAN Maru, Maru (i) Round
5CA9 GAN Iwa Rock
8A18 KI Shiru (su) Write down
5F62 KEI, GYOU Kata, Katachi Shape
539F GEN Hara Plain, Original
6238 KO To Door / Household
9EC4 KOU, OU Ki, Ko Yellow
4EA4 KOU Maji (waru), Maze (ru), Maza (ru), Ka (u) Intercourse, Cross
516C KOU Ooyake Public
8C37 KOKU Tani valley
7D30 SAI Hoso (i), Komaka (i) Slender / Minute
624D SAI  – Talent / Age suffix
7B97 SAN Calculate
5BFA JI Tera Buddhist Temple
6570 SUU, SU Kazu, Kazo (eru) Number
661F SEI, SHOU Hoshi Star
6674 SEI Ha (reru) Fine weather
96EA SETSU Yuki Snow
7DDA SEN Line
8239 SEN Funa, Fune Ship
7D44 SO Ku (mi), Ku (mu) Organize / Assemble
76F4 CHOKU Dada (chini), Nao (su) Straight / Fix
70B9 TEN Point
5F53 TOU A (taru) The present / hit
5185 NAI, DAI Uchi Inside
99AC BA Uma, Ma Horse
9EA6 BAKU Mugi Wheat
756A BAN Order / Watch
7C73 BEI, MAI Kome Rice / America
9CF4 MEI Na (ku), Na (ru) Cry / Sound
6BDB MOU Ke Hair
59D4 I Yuda (neru) Commit
80Bd IKU Soda (teru), Haguku (mu) Breed / Raise
6CF3 EI Oyo (gu) Swim
6A2A OU Yoko Side
592E OU Center
6E29 ON Atata (kai) Warm / Temperature
5316 KA, KE Ba (keru) Change into
8277 KA Ni Load
968E KAI Floor / Rank / Step
611F KAN Sense / Feel
5CB8 GAN Kishi Shore
671F KI, GO Term / Expect
5BA2 KYAKU, KAKU Guest / Customer
7403 KYUU Tama Ball
7D1A KYUU Grade
6A4B KYOU Hashi Bridge
5C40 KYOKU Bureau / Segment
66F2 KYOKU Ma (garu) Music / Curve
82E6 KU Kuru (shii), Niga (i) Suffering / Bitter
5177 GU Implement
541B KUN Kimi Ruler / You
4FC2 KEI Kaka (ru), Kakari Connect / In charge
8840 KETSU Chi Blood
6C7A KETSU Ki (meru) Decide
6E56 KO Mizuumi Lake
5EAB KO, KU Storehouse
5411 KOU Mu (ku) To move foward
5E78 KOU Saiwa (i), Shiawa (se), Sachi Good Fortune / Happy
6E2F KOU Minato Port
53F7 GOU Number / Signal / Sign
6839 KON Ne Root
796D SAI Matsuri Festival
76BF Sara Plate
6307 SHI Yubi, Sa (su) Finger / Point
6B6F SHI Ha Tooth
6B21 JI, SHI Tsugi, Tsu (gu) Next
5F0F SHIKI Style / Ceremony
5B9F JITSU Mi, Mino (ru) real / Fruit
53D6 SHU Toru Take
5B88 SHU, SU Mamo (ru), Mo (ri) Protect
9152 SHU Sake, Saka Alcoholic drink
53D7 JU U (keru) Receive
5DDE SHUU Su State
62FE SHUU, JUU Hiro (u) Pick up
5BBF 宿 SHUKU Yado, Yado (ru) Lodge / Inn
52A9 JYO Tasu (keru), Suke Help
5546 SHOU Akina (u) Trade
7AE0 SHOU Chapter / Badge
52DD SHOU Ka (tsu), Masa (ru) Win / Excel
6D88 SHOU Ke (su), Ki (eru) Estinguish / Spend
690D SHOKU U (eru), U (waru) Plant
7533 SHIN Mou (su) Report / Call
795E SHIN, JIN Kami, Kan, Kou God / Mind
8EAB SHIN Mi Body / Self
6DF1 SHIN Fuka (i), Fuka (maru) Deep
6574 SEI Totono (u) Put in order
6614 SEKI, SHAKU Mukashi Former times
5168 ZEN Matta (ku), Sube (te) Whole
76F8 SOU, SHOU Ai Phase / Mutual
60F3 SOU, SO Conceive / Image
901F SOKU, Haya (i), Sumi (yaka) Quick
606F SOKU Iki Breath
6253 DA U (tsu) Strike
5BFE TAI, TSUI Opposite / Oppose
7B2C DAI Rank / No.
70AD TAN Sumi Coal / Charcoal
8AC7 DAN Talk
67F1 CHUU Hashira Pillar
8ABF 調 CHOU Shirabe (ru), Totono (u) Tone / Research
8FFD TSUI O (u) Chase
5B9A TEI Sada (meru) Fix
5EAD TEI Niwa Court / Garden
5E95 TEI Soko Bottom
9244 TETSU Iron
5CF6 TOU Shima Island
7B49 TOU Hito (shii) Equal / Class
767B TOU, TO Nobo (ru) Climb
6295 TOU Na (geru) Throw / Send in
6E6F TOU Yu Hot water
7AE5 DOU Warabe Child
8FB2 NOU Farming
6CE2 HA Nami Wave
914D HAI Kuba (ru) Distribute
500D BAI Times / Double
7BB1 Hako Box
7551 Hata, Hatake Field
5742 HAN Saka Slope
677F HAN, BAN Ita Board / Plate
53CD HAN, HON, TAN So (ru) Counter
76AE HI Kawa Skin
60B2 HI Kana (shii) Sad
7F8E BI Utsuku (shii) Beautiful
9F3B BI Hana Nose
7B46 HITSU Fude Brush Writing
6C37 HYOU Koori, Hi Ice
8868 HYOU Omote, Arawa (su) Surface / Table
79D2 BYOU Second
8CA0 FU Ma (keru), O (u) Bear / Lose
90E8 BU Section
798F FUKU Fortune
5E73 HEI, BYOU Tai (ra), Hira Flat / Calm
8FD4 HEN Kae (su) Return
653E HOU Hana (su), Hou (ru) Let go
547D MEI, MYOU Inochi Order / Life
9762 MEN Omo, Omote, Tsura Face
5F79 YAKU, EKI Service
6CB9 YU Abura Oil
7531 YU, YUU, YUI Yoshi Reason / Meaning / Cause
904A YUU, YU Aso (bu) Play
4E88 YO In advance / I
8449 YOU Ha Leaf
967D YOU Sun, Positive
69D8 YOU Sama Mode / Formal title
843D RAKU O (chiru) Fall
6D41 RYUU, RU Naga (reru) Flow / Current / Style
4E21 RYOU Both
7DD1 RYOKU, ROKU Midori Green
793C REI, RAI Etiquette / Rite
5217 RETSU Row
7DF4 REN Ne (ru) Train
8DEF RO Ji Road
548C WA, O Yawa (ragu), Nago (mu) Peace / Sum / Japan
611B AI Affection / Love
6848 AN Proposal / Idea
4F4D I Kurai Rank / Position
8863 I, E Koromo, Kinu Clothes / Garment
56F2 I Kako (mu) Enclose
80C3 I Stomach
5370 IN Shirushi Mark / Seal
6804 EI Saka (eru), Ha (eru) Flourish / Glory
5869 EN Shio Salt
5104 OKU Hundred million
8CA8 KA Money / Goods
8AB2 KA Section / Lesson
52A0 KA Kuwa (eru) Add
679C KA Ha (tasu) Fruit / End
68B0 KAI Machine
6539 KAI Arata (meru) Reform
5BB3 GAI Harm
5404 KAKU Ono ono Each
899A KAKU Obo (eru), Sa (masu) Perceive / Feel
7BA1 KAN Kuda Pipe / Control
5B98 KAN Government
5B8C KAN Complete
95A2 KAN Seki, Kaka (waru), Kakawa (ru) Concern / Barrier
89B3 KAN Mi (ru) View
9858 GAN Nega (u) Wish / Ask a favor
5668 KI Utsuwa Vessel / Tool
5B63 KI Season
559C KI Yoroko (bu) Happy
5E0C KI Rare / Aspire
6A5F KI Hata Machine / Occasion
8B70 GI Discuss / Debate
6CE3 KYUU Naku Cry
7D66 KYUU Supply / Pay
6C42 KYUU Moto (meru) Seek
6551 KYUU Suku (u) Save / Rescue
6f01 GYO, RYOU Fish
7AF6 KYOU, KEI Kiso (u), Se (ru) Compete
5171 KYOU Tomo Together
5354 KYOU Cooperate
6975 GYOKU, KOKU Kiwa (meru) Extreme / Pole
8A13 KUN Instruct
8ECD GUN Army
666F KEI Scene
578B KEI Kata Type
82B8 GEI Art / Skill
6B20 KESTU Ka (keru) Lack
7D50 KETSU Mu (subu), Yu (u) Tie / Conclude
5065 KEN Su (koyaka) Robust
56FA KO Kata (i) Solid / Firm
822A KOU Navigate
5019 KOU Sourou Season / Serve
5EB7 KOU Calm / Healthy
544A KOKU Tsu (geru) Notify
5DEE SA Sa (su) Difference
6700 SAI Motto (mo) Most
63A1 SAI To (ru), Irodo (ru) Pick / Gather
6750 ZAI  – Timber / Material
6628 SAKU Yesterday / Last
6BBA SATSU, SEI, SETSU Koro (su) Kill
5BDF SATSU Inspect / Guess
5237 SATSU Su (ru) Print
672D SATSU Fu (da) Tag
6563 SAN Chi (ru) Scatter
53C2 SAN Mai (ru) Attend / Go to pray
6B8B ZAN No (koru) Remain / Ruthless
53F2 SHI History
53F8 SHI Officiate
6CBB JI, CHI Osa (meru), Nao (su) Govern / Cure
5150 JI, NI Child
8F9E JI Ya (meru) Word / Resign
5931 SHITSU Ushina (u) Lose / Slip
7A2E SHU Tane Variety / Seed
5468 SHUU Mawa (ri) Periphery
795D SHUKU, SHUU Iwa (u) Celebrate
9806 JUN Order / Obey
521D SHO Hatsu, Ui, Haji (me), So (meru) First
8CDE SHOU Prize
7B11 HOU Wara (u), E (mu) Laugh
7167 SHOU Te (ru) Illuminate
8C61 SHOU, ZOU Image / Elephant
713C SHOU Ya (ku) Burn
4FE1 SHIN Believe / Message
81E3 SHIN, JIN Retainer
6210 SEI, JOU Na (ru) Form / Achieve
9759 SEI, JOU Shizu (ka) Quiet
7701 SEI, SHOU Kaeri (miru), Habu (ku) Ministry / Reflect
6E05 SEI, SHOU Kiyo (maru) Clear / Pure
7A4D SEKI Tsu (mu) Accumulate
5E2D SEKI Seat
6298 SETSU O (ru), Ori Break off / Fold
7BC0 SETSU, SECHI Fushi Tune / Joint / Season
6D45 SEN Asa (i) Shallow
9078 SEN Era (bu) Choose
6226 SEN Ikusa, Tataka (u) War
7136 ZEN State / As like
4E89 SOU Araso (u) Contend
5074 SOKU Gawa Side
675F SOKU Taba Tie up / Bundle
7D9A ZOKU Tsuzuku, Tsuzu (keru) Continue
5352 SOTSU Graduate
5B6B SON Mago Grandchild
5E2F TAI Obi, O (biru) Belt / Wear
9054 TATSU Attain
5358 TAN Single
7F6E CHI O (ku) Place
4EF2 CHUU Naka Intermediary
8CAF CHO Lay up
5146 CHOU Kiza (shi) Omen / Trillion
505C TEI Halt
7684 TEKI Mato Target
4F1D DEN Tsu (taeru) Transmit
5F92 TO Follower
52AA DO Tsuto (meru) Exert
706F TOU Hi Lamp
5F97 TOKU E (ru), U (ru) Acquire / Gain
6BD2 DOKU Poison
72EC DOKU Hito (ri) Alone
71B1 NETSU Atsu (i) Heat / Hot
5FF5 NEN Thoughts
6557 HAI Yabu (reru) Be defeated
8CBB HI Tsui (yasu) Expense
98DB HI To (bu) Fly
5FC5 HITSU Kanara (zu) Without Fail
6A19 HYOU Mark
4ED8 FU Tsu (keru) Attach
5E9C FU Prefecture / Agency
592B FU, FUU, BU Otto Husband / Man
526F FUKU Secondary
7C89 FUN Ko, Kona Powder
5175 HEI, HYOU Soldier
5909 HEN Ka (waru) Change / Abnormal
8FBA HEN Atar (i), Be Vicinity
6CD5 HOU, HA, HO Law / Method
5305 HOU Tsutsu (mu) Wrap / Envelop
671B BOU, MOU Nozo (mu) Hope / Look after
8CBF 貿 BOU Trade
672B MATSU, BATSU Sue Last part
6E80 MAN Mi (chiru), Mita (su) Full
672A MI Not yet
7121 MU, BU Na (i) Without / Nothing
7D04 YAKU Promises / Contract
52C7 YUU Isa (mu) Brave
8981 YOU I (ru), Kaname Require / Summarize
6D74 YOKU A (biru) Bathe
5229 RI Ki (ku) Advantage / Profit
9678 RIKU Land
826F RYOU Yo (i) Good
91CF RYOU Ha (karu) Quantity
8F2A RIN Wa Wheel / Ring
985E RUI Tagui Kind
4EE4 REI Command
4F8B REI Tato (eru) Example
51B7 REI Tsume (tai), Hi (yasu), Hie (ru), Sa (meru) Cold
6B74 REKI Personal history
9023 REN Tsura (naru), Tsu (reru) Link / In succession
52B4 ROU Labor
8001 ROU O (iru), Fu (keru) Old
9332 ROKU Record
5727 ATSU Pressure
79FB I Utsu (ru) Move
56E0 IN Yo (ru) Cause
6C38 EI Naga (i) Eternal
55B6 EI Itona (mu) Manage / Barracks
6613 EKI, I Yasa (shii) Easy / Divination
6DB2 EKI Liquid
6F14 EN Perform
5FDC OU, NOU Kota (eru) Respond
53EF KA Possible / Approve
904E KA Su (gosu), Ayama (chi) Pass by / Exceed
6CB3 KA Kawa River
4EEE KA, KE Ka (ri) Temporary
4FA1 KA Atai Price / Value
5FEB KAI Kokoroyo (i) Pleasant
89E3 KAI, GE To (ku) Dissolve / Clarify
78BA KAKU Tashi (kameru) Certain
683C KAKU, KOU Norm / Status
984D GAKU Hitai Amount / Forehead
6163 KAN Na (reru) Habit
520A KAN Publish
898F KI Regulation
5BC4 KI Yo (ru) Contribute
57FA KI Moto, Motoi Base
6280 GI waza Skill
9006 GYAKU Saka (rau) Reverse
4E45 KYUU, KU Hisa (shii) Long time
65E7 KYUU Former
8A31 KYO Yuru (su) Permit
5C45 KYO I (ru) Reside
5883 KYOU, KEI Sakai Boundary / Situation
7981 KIN Prohibit
5747 KIN Even / Level
7FA4 GUN Mu (reru), Mura Group / Crowd
7D4C KEI, KYOU He (ru) Manage / Passage
691C KEN Examine
5238 KEN Ticket / Certificate
967A KEN Ke (washii) Danger / Steep
4EF6 KEN Matter
9650 GEN Kagi (ru) Limit
73FE GEN Arawa (reru) Actual / Appear
6E1B GEN He (ru) Decrease
500B KO, KA Individual
6545 KO Yue Old / The late
8015 KOU Tagaya (su) Till
8B1B KOU Lecture
69CB KOU Kama (eru) Construct / Mind
9271 KOU Ore / Mine
52B9 KOU Ki (ku) Effect
539A KOU Atsu (i) Thick / Kind
6DF7 KON Ma (zeru), Ko (mu) Mix
67FB SA Look into
969B SAI Kiwa Verge / Occasion
59BB SAI Tsuma Wife
518D SAI, SA Futata (bi) Another time / Again
5728 ZAI A (ru) Exist / Stay
8CA1 SAI, ZAI Crime
7F6A ZAI Tsumi Each
96D1 ZATSU Zou Rough / Mixed
8CDB SAN Approve / Praise
5E2B SHI Master
679D SHI Eda Branch
8CC7 SHI Resources
652F SHI Sasa (eru) Branch / Support
5FD7 SHI Kokoroza (su), Kokorozashi Ambition
793A JI, SHI Shime (su) Show
4F3C JI Ni (ru) Resemble
8B58 SHIKI Know / Discriminate
6388 JYU Sazu (karu) Confer
4FEE SHUU, SHU Osa (meru) Cultivate / Repair
8FF0 JUTSU No (beru) State
8853 JUTSU Practical art
6E96 JUN Standard / Semi-
62DB SHOU Mane (ku) Invite
627F SHOU Uketawama (ru) Agree to
72B6 JOU Form / Letter
5E38 JOU Tsune, Toko Normal / Regular
60C5 JOU, SEI Nasa (ke) Emotion / Condition
6761 JOU Article
57CE JOU Shiro Castle
8077 SHOKU Employment
653F SEI, SHOU Matsurigoto Politics / Rule
6027 SEI, SHOU Nature / Sex
5236 SEI System / Control
52E2 SEI Ikio (i) Power
7CBE SEI, SHOU hayashi Refine / Essence
88FD SEI Manufacture
7A0E ZEI Tax
8CAC SEKI Se (meru) Burden / Blame
7E3E SEKI Achievements
63A5 SETSU Tsu (gu) Contact / Touch
8A2D SETSU Mou (keru) Set up
7D76 ZETSU Ta (tsu) Die out / Cut off
7956 SO Ancestor
7DCF SOU Total / General
5897 ZOU Ma (su), Fu (eru) Increase
50CF ZOU Image
9020 ZOU Tsuku (ru) Make
5247 SOKU Rule
6E2C SOKU Haka (ru) Measure
7387 SOTSU, RITSU Hiki (iru) Rate / Lead
640D SON Soko (nau) Loss / Damage
9000 退 TAI Shirizo (ku) Retreat
56E3 DAN, TON Group / Body
65AD DAN Ta (tsu), Kotowa (ru) Cut off / Resolve
7BC9 CHIKU Kizu (ku) Construct
5F35 CHOU Ha (ru) Spread / Stain
7A0B TEI Hodo Extent / Span
9069 TEKI Suitable
9285 DOU Copper
5C0E DOU Michibi (ku) Guide
4EFB NIN Maka (su) Office / Entrust
71C3 NEN Mo (eru) Burn
80FD NOU Ablility
7834 HA Ya (buru) Break
72AF HAN Oka (su) Offense
5224 HAN Judge
7248 HAN Print / Publishing
6BD4 HI Kura (beru) Compare
975E HI Not / Not good
5099 BI Sona (eru) Provide
8A55 HYOU Comment
8CA7 HIN, BIN Mazu (shii) Poor
5E03 FU Nuno Cloth / Spread
5BCC FU, FUU To (mu), Tomi Rich
5A66 FU Adult woman
6B66 BU, MU Military
8907 FUKU Compound
5FA9 FUKU Return to
4ECF BUTSU, FUTSU Hotoke Buddha
7DE8 HEN A (mu) Compile / Knit
4FDD HO, HOU Tamo (tsu) Preserve
8C4A HOU Yuta (ka) Plentiful
5831 HOU Muku (iru) Inform / Requite
66B4 BOU, BAKU Aba (reru) Violent
9632 BOU Fuse (gu) Prevent
5922 MU Yume Dream
52D9 MU Tsuto (meru) duty
8FF7 MEI Mayo (u) Perplexed
7DBF 綿 MEN Wata Cotton
8F38 YU Transport
9810 YO Azu (keru) Deposit
4F59 YO Ama (ru) Remaining / Excess
5BB9 YOU Appearance / Contain
7565 RYAKU Abridged / Strategy
7559 RYUU, RU To (maru) Keep / Stay
9818 RYO Territory
7570 I Koto (naru) Different
57DF IKI Bounded area
5B87 U Universe
5EF6 EN No (basu) Extend / Postpone
7070 KAI Hai Ashes
9769 KAKU Kawa Reform / Leather
62E1 KAKU Hiro (garu) Enlarge
5272 KATSU Wa (reru), Wari, Sa (ku) Divide
7C21 KAN Simple
5DFB KAN Ma (ku), Maki Roll up / Volume
5E72 KAN Ho (su), Hi (ru) Dry
770B KAN Watch / Care for
5371 KI Abu (nai), Aya (bumu) Dangerous
673A KI Tsukue Desk
7591 GI Utaga (u) Doubt
5438 KYUU Su (u) Suck / Breathe in
80F8 KYOU Mune, Muna Chest
4F9B KYOU, KU Sona (eru), Tomo Offer
52E4 KIN, GON Tsuto (meru) Service
8B66 KEI Guard against / Warn
656C KEI Uyama (u) Respect
5287 GEKI Drama
6A29 KEN, GON Right / Power
547C KO Yo (bu) Call
8AA4 GO Ayama (ru) Mistake
7D05 KOU, KU Beni, Kurenai Crimson
964D KOU Fu, Oro (su), O (riru) woods
523B KOKU Kiza (mu) Engrave / Carve
9AA8 KOTSU Hone Bone
56F0 KON Koma (ru) Be in trouble
7802 SA, SHA Suna Sand
5EA7 ZA Suwa (ru) Seat / Sit
6E08 SAI Su (mu) Settle / Relieve
518A SATSU, SAKU Card / Volume / Book
8A5E SHI Words
8A8C SHI Magazine
6368 SHA Su (teru) Discard
82E5 JYAKU, NYAKU Waka (i), Mo (shikuha) Young
53CE SHUU Osa (maru) Take in / Income
7D14 JUN Pure
8AF8 SHO Various
7F72 SHO Government office
51E6 SHO Deal with
7DD2 SHO, CHO O Beginning
9664 JO, JI Nozo (ku) Remove
5C06 SHOU General office
84B8 JOU Mu (su) Steam / Evaporate
91DD SHIN Hari Needle
6CC9 SEN Izumi Spring
5C02 SEN Moppa (ra) Exclusive
5584 ZEN Yo (i) Good
5C64 SOU Stratum
88C5 SOU, SHOU Yosoo (u) Dress / Fit out
7A93 SOU Mado Window
64CD SOU Misao / Ayatsu (ru) Manipulate
81D3 ZOU Internal organ
8535 ZOU Kura Store
5C0A SON Tatto (bu), Touto (i) Honor
5B58 SON, ZON Exist
4ED6 TA Hoka Other
5B85 TAKU House / Home
62C5 TAN Nina (u), Katsu (gu) Bear / Undertake
63A2 TAN Sagu (ru), Saga (su) Probe / Search
6696 DAN Atataka (i) Warm
6BB5 DAN Step
5024 CHI Ne, Atai Value
5B99 CHUU Space
8457 CHO Arawa (su), Ichijiru (shii) Author / Conspicuous
9802 CHOU Itadaki, Itada (ku) Summit / Recieve
5E81 CHOU Government agency
8CC3 CHIN Wages / Charges
75DB TSUU Itamu Pain
5C55 TEN Unfold / Display
515A TOU Party
5C4A Todo (keru) Deliver / Reach
96E2 NAN Muzuka (shii), Kata (i) Difficult / Disaster
4E73 NYUU Chichi, Chi Milk
8A8d NIN Mito (meru) Recognize
8133 NOU Brain
62DD HAI Oga (mu) Worship / Humbly
80CC HAI Se, Sei, Somu (ku) Back
6669 BAN Evening
5426 HI Ina Say no / Or not
6279 HI Criticize
8179 FUKU Hara Belly
4E26 HEI Nara (bu), Na (mi) Line up
9589 HEI To (jiru), Shi (meru) Close
7247 HEN Kata Fragment / One sided
88DC HO Ogina (u) Supplement
66AE BO Ku (rasu) Dusk / Live
8A2A HOU Otozu (reru), Tazu (neru) Visit
5B9D HOU Takara Treasure
68D2 BOU Rod
5FD8 BOU Wasu (reru) Forget
4EA1 BOU, MOU Na (i) Decease
679A MAI Counter for sheets
90F5 YUU Mail
512A YUU Yasa (shii), Sugu (reru) Superior / Actor
5E7C YOU Osana (i) Very young
6B32 YOKU Hos (suru), Ho (shii) Desire
7FCC YOKU The following
4E71 RAN Midare (ru), Mida (su) Disordered
5275 RAN Tamago Egg
88CF RI Ura Rear
5F8B RITSU, RICHI Law / Rhythm
8AD6 RON Argue / Theory

Kanji Flashcards for the JLPT N5 & JLPT N4

2013 Kanji of the Year – 輪

Kanji of the Year 2013

Every year around this time the Japan Association of Kanji Aptitude Test (日本漢字能力検定協会) announces the kanji of the year. The announcement is made in Kyoto at the famous Kiyomizu-dera temple through a priest who writes the chosen kanji on a big white board.

The kanji of the year 2013 was announced on December 12:

輪 – WA

The kanji 輪 is the counter for wheels or circles. This kanji was selected as Tokyo was selected as the location for the olympic summer games in 2020 referring the the olympic symbol of the 5 rings.

What would be your kanji of the year and why?

Kanji Card – 輪

Kanji – JLPT N3 – 輪

8F2A- 輪

Meaning Ring, wheel
Onyomi Rin
Kunyomi Wa
Strokes 15 (click on the pick to start the video)

Vocabulary including the kanji 輪

Kanji Furigana Romaji Meaning JLPT
指輪 ゆびわ yubiwa a ring
輪ゴム わごむ wagomu a rubber band
駐輪場 ちゅうりんじょう chuurinjyou a parking lot for bicycles

Kanji Radicals inside 輪

Radical Radical name Meaning
 –
 –
 –

JAPANESE EXAMPLE SENTENCES USING THe KANJI 輪

Kanji 鉛筆を輪ゴムで束ねる。
Furigana えんぴつをわごむでたばねる。
Romaji Enpitsu wo wagomu de tabaneru.
English Put a rubber band around the pencils.

SIMILAR KANJI to 輪


Subscribe & stay updated

If you enjoyed reading this then please consider subscribing by email and receive instant, daily or weekly updates.

Just click the SIGN ME UP! button on the right top of the page and start receiving  Japanese language updates.


Complete list of vocabulary for the JLPT N4

You need to master about 1,500 vocabulary for the JLPT N4. This list is about what you need to know. Click on the words to learn how to use and how to write them. In this list all words are written with kanji. Those kanji you need to know for the JLPT N4 are marked with color.

Kanji Furigana Romaji Meaning
 あ a  Ah!, Oh!
ああ ああ aa Ah!
挨拶 あいさつ aisatsu greeting
あいだ aida between
合う あう au  fit, suit
会う あう au to meet
青い  あおい aoi blue
赤い あかい akai red
赤ちゃん あかちゃん akachan baby, newborn
上がる あがる agaru to go up
 明るい あかるい akarui light, bright
赤ん坊 あかんぼう akanbou baby, newborn
あき aki autumn, fall
開く あく aku open
空く あく aku empty, has space
開ける あける akeru to open
上げる あげる ageru to rise
あげる ageru to give
あさ asa morning
朝ご飯 あさごはん asagohan breakfast
あさって あさって asatte the day after tomorrow
朝寝坊 あさねぼう asanebou a late riser
  あし ashi leg, foot
あじ aji taste, flavor
明日 あした ashita tomorrow
明日 あす asu tomorrow (polite)
あそこ あそこ asoko over there
遊ぶ あそぶ asobu to play
温かい あたたかい atatakai warm
あたま atama head
 新しい あたらしい atarashii new
 あちら あちら achira over there (polite)
暑い あつい atsui hot (air)
厚い あつい atsui thick
あと ato later, after
 貴方 あなた anata you
あに ani older brother
あね ane older sister
あの あの ano that (over there)
あの あの ano well, then
アパート アパート apaato apartment
 浴びる あびる abiru to take a shower
危ない あぶない abunai dangerous
甘い あまい amai sweet
あまり あまり amari not so
  あめ ame rain
 洗う あらう arau to wash
 有る ある aru to be, to exist
ある ある aru to possess
歩く ありく aruku to walk
あれ あれ are that one

Kanji Furigana Romaji Meaning
 良い いい / よい ii, yoi good
いいえ いいえ iie no
 言う いう iu to say, to tell
いえ ie house, home
行く いく iku to go
 いくつ いくつ ikutsu how many, how old
いくら いくら ikura how much
いけ ike pond
医者 いしゃ isha doctor
椅子 いす isu chair
忙しい いそがしい isogashii to be busy
痛い いたい itai to be painful
いち ichi one
 一日 いちにち ichinichi one day
一番 いちばん ichiban No. 1, the best, the first
いつ いつ itsu when
五日 いつか itsuka the 5th day of the month, 5 days
 一緒 いっしょ issho together
五つ いつつ itsutsu five
いつも いつも itsumo always
いま ima now
意味 いみ imi meaning
  いもうと imouto someone’s younger sister
いや いや iya not likable, unpleasant
 入口 いりぐち iriguchi entrance
いる iru need, must have, be required
いる iru to exist
入れる いれる ireru to insert, to put in
いろ iro color
色々 いろいろ iroiro various

Kanji Furigana Romaji Meaning
  うえ ue top, on, above
後ろ うしろ ushiro back, rear, behind
薄い うすい usui thin
うた uta song
歌う うたう utau to sing
うち uchi home
 生まれる うまれる umareru to be born
うみ umi sea
売る うる uru to sell
上着 うわぎ uwagi coat, jacket

Kanji Furigana Romaji Meaning
e picture
映画 えいが eiga movie
映画館 えいがかん eigakan cinema
英語 英語 eigo English language
 ええ ええ ee Yes, I see
えき eki station
エレベータ エレベータ erebeeta elevator
えん en Yen
 鉛筆 えんぴつ enpitsu pencil

Kanji Furigana Romaji Meaning
 御 o honorific prefix
美味しい おいしい oishii tasty, delicious
 大きい おおきい ookii big
おおぜい  oozei many people
 お母さん おかあさん okaasan my own mother
お菓子 okashi okashi confectionary, cake
 お金 おかね okane money
起きる おきる okiru to get up, to stand up
おきる okiru to put
奥さん おくさん okusan someone’s wife
送る おくる okuru to send
お酒 おさけ osake alcohol, sake
お皿 おさら osara plate
 伯父さん おじさん ojisan uncle
おじいさん  おじいさん ojiisan grand father
押す おす osu to push
遅い おそい osoi late, slow
お茶 おちゃ ocha tea
お手洗い おてあらい otearai toilet, lavatory
お父さん おとうさん otousan father
おとうと otouto someone’s younger brother
おとこ otoko man
男の子 おとこのこ otokonoko boy
一昨日 おととい ototoi the day before yesterday
一昨年 おととし ototoshi the year before last
大人 おとな otona adult
 お腹 おなか onaka stomach
同じ おなじ onaji same
お兄さん おにいさん oniisan someone’s elder brother
お姉さん おねえさん oneesan someone’s elder sister
伯母さん おばさん obasan aunt
おばあさん obaasan grandmother
お弁当 おべんとう obentou lunchbox
覚える おぼえる oboeru to memorize, to remember
重い おもい omoi heavy
面白い おもしろい omoshiroi interesting, funny
泳ぐ およぐ oyogu to swim
降りる おりる oriru to get off
終わる おわる owaru to end
音楽 おんがく ongaku music
おんな onna woman
女の子 おんなのこ onnanoko girl

Kanji Furigana Romaji Meaning
〜回 〜かい ~kai ~times
〜階 〜かい ~kai ~floor
外国 がいこく gaikoku foreign country
外国人 がいこくじん gaikokujin foreigner
会社 かいしゃ kaisha company, enterprise
階段 かいだん kaidan stairs
 買物 かいもの kaimono shopping
買う かう kau to buy
返す かえす kaesu to return an object
帰る かえる kaeru to return home
かお kao face
かかる kakaru to take time, money
かぎ kagi key
書く かく kaku to write
学生 がくせい gakusei student
〜か月 〜かげつ ~kagetsu ~ number of months
かける kakeru to wear
かける kakeru to make a phone call
かさ kasa umbrella
貸す かす kasu to lend
かぜ kaze wind
風邪 かぜ kaze a cold
家族 かぞく kazoku family
かた kata person (polite)
片仮名 かたかな katakana Katakana
一月 いちがつ ichigatsu January
二月 にがつ nigatsu February
三月 さんがつ sangatsu March
四月 しがつ shigatsu April
五月 ごがつ gogatsu May
六月 ろくがつ rokugatsu June
七月 しちがつ shichigatsu July
八月 はちがつ hachigatsu August
九月 くがつ kugatsu September
十月 じゅうがつ juugatsu October
十一月 じゅういちがつ juuichigatsu November
十二月 じゅうにがつ juunigatsu December
学校 がっこう gakkou school
かど kado corner
家内 かない kanai my wife
かばん kaban bag
花瓶 かびん kabin vase
冠る かぶる kaburu to put on a hat
かみ kami paper
カメラ かめら kamera camera
火曜日 かようび kayoubi Tuesday
辛い からい karai hot, spicy
からだ karada body
借りる かりる kariru to borrow
〜がります ~garimasu 3rd person wants to
軽い かるい karui light (not heavy)
カレンダー カレンダー karendaa  calendar
かわ kawa river
 〜側  ~がわ ~gawa ~side
可愛い かわいい kawaii cute, pretty
漢字 かんじ kanji Kanji character

Kanji Furigana Romaji Meaning
ki  Spirit, mood
機会 きかい kikai Opportunity
危険 きけん Kiken Danger
聞こえる きこえる kikoeru to be heard
汽車 きしゃ kisha steam train
技術 ぎじゅつ gijyutsu Skill, art, technique
季節 きせつ kisetsu season
規則 きそく kisoku regulations
きっと kitto surely
きぬ kinu Silk
厳しい きびしい kibishii strict
気分 きぶん kibun mood
決まる きまる kimaru to be decided
きみ kimi You (informal)
決める きめる kimeru to decide
気持ち きもち kimochi feeling, mood
着物 きもの kimono a kimono
 客 きゃく kyaku guest, customer
きゅう kyuu urgent
急行 きゅうこう kyuukou speedy, express
教育 きょういく kyouiku education
教会 きょうかい kyoukai church
 競争 きょうそう kyousou competition
興味 きょうみ kyoumi an interest
近所 きんじょ kinjo neighbourhood

Kanji Furigana Romaji Meaning
具合 ぐあい guai condition, health
空気 くうき kuuki air, atmosphere
空港 くうこう kuukou airport
くさ kusa grass
くださる kudasaru to give (to me) respectful
くび kubi neck
くも kumo cloud
比べる くらべる kuraberu to compare
くれる kureru to give (to me) simple form
暮れる くれる kureru to get dark, to come to an end
くん kun suffix for young male (familiar)

Kanji Furigana Romaji Meaning
ke hair or fur
計画 けいかく keikaku plan
経験 けいけん keiken experience
経済 けいざい keizai finance, economy
警察 けいさつ keisatsu police
ケーキ ke-ki Cake
怪我 けが kega an injury
景色 けしき keshiki landscape
消しゴム けしごむ keshigomu an eraser
下宿 げしゅく geshuku lodging
決して けっして kesshite never
けれど/けれども keredo/keredomo however
原因 げんいん genin source, cause
喧嘩 けんか kenka a quarrel
研究 けんきゅう kenkyuu research
研究室 けんきゅうしつ kenkyuushitsu laboratory
 見物 けんぶつ kenbutsu sightseeing

Kanji Furigana Romaji Meaning
ko child
こう kou this way
郊外 こうがい kougai outskirts
講義 こうぎ kougi lecture
工業 こうぎょう kougyou the manufacturing industry
高校 こうこう koukou high school
 高校生 こうこうせい koukousei high school students
工場 こうじょう koujyou factory
校長 こうちょう kouchou headmaster
交通 こうつう koutsuu traffic, transportation
講堂 こうどう koudou auditorium
 高等学校 こうとうがっこう koutougakkou High school (full word)
公務員 こうむいん koumuin Government worker
国際 こくさい kokusai international
こころ kokoro core,heart
ご主人 ごしゅじん goshujin Your husband (respectful)
 故障 こしょう koshou trouble, damage, breakdown
 ご存知 ごぞんじ gozonji knowing, acquaintance
こたえ kotae response
ごちそう gochisou a feast
こと koto thing,matter
小鳥 ことり kotori small, bird
このあいだ konoaida the other day, recently
このごろ konogoro these days, nowadays
細かい こまかい komakai smal, fin
ごみ gomi rubbish
込む こむ komu to be crowded
こめ kome uncooked rice
ご覧になる ごらんになる goranninaru to see(respectful)
これから korekara after this
怖い こわい kowai frightening
壊す こわす kowasu to break
壊れる こわれる kowareru to be broken
コンサート consa-to Concert
今度 こんど kondo now, next time
コンピューター conpu-ta- Computer
今夜 こんや konya tonight

Kanji Furigana Romaji Meaning
最近 さいきん Saikin nowadays
 最後 さいご saigo last, end
最初 さいしょ saisho beginning, first
さか saka slope, hill
探す さがす sagasu to look for
下がる さがる sagaru to get down
盛ん さかん sakan popular, prosperous
下げる さげる sageru to lower
差し上げる さしあげる sashiageru to give (respectful)
さっき sakki a little while ago
寂しい さびしい sabishii lonely
再来月 さらいげつ saraigetsu the month after next
再来週 さらいしゅう saraishuu the week after next
サラダ さらだ sarada salad
騒ぐ さわぐ sawagu to make noise, to be excited
触る さわる sawaru to touch
 産業 さんぎょう sangyou industry
サンダル さんだる sandaru sandal
サンドイッチ さんどいっち sandoicchi sandwich
 残念 ざんねん zannen disappointment

Kanji Furigana Romaji Meaning
shi city
 字 ji city
試合 しあい shiai match, game
仕方 しかた shikata method
叱る しかる shikaru to scold
試験 しけん shiken exam
事故 じこ jiko accident
地震 じしん jishin earthquake
時代 じだい jidai era
下着 したぎ shitagi underwear
支度 したく shitaku preparations
しっかり shikkari firmly, steadily
失敗 しっぱい shippai failure, mistake
辞典 じてん jiten dictionary
品物 しなもの shinamono goods
しばらく shibaraku little while
しま shima island
市民 しみん shimin citizen
事務所 じむしょ jimusho office
 社会 しゃかい shakai society
 社長 しゃちょう shachou company president
じゃま jama intrusion, obstacle
 ジャム じゃむ jamu jam
 自由 じゆう jiyuu freedom
習慣 しゅうかん shuukan custom, manners
 住所 じゅうしょ jyuusho an address, a residence
柔道 じゅうどう jyuudou judo
十分 じゅうぶん jyuubun enough
出席 しゅっせき shusseki attendance
 出発 しゅっぱつ shuppatsu departure
趣味 しゅみ shumi a hobby
準備 じゅんび junbi preparation
紹介 しょうかい shoukai introduction
 小学校 しょうがっこう shougakkou elementary school
小説 しょうせつ shousetsu novel
 招待 しょうたい shoutai invitation
承知 しょうち shouchi consentment
将来 しょうらい shourai future, prospects
食事 しょくじ shokuji a meal
食料品 しょくりょうひん shokuryouhin groceries
 女性 じょせい jyosei woman
 知らせる しらせる shiraseru to notify
調べる しらべる shiraberu to investigate
人口 じんこう jinkou population
神社 じんじゃ jinja Shinto shrine
親切 しんせつ shinsetsu kindness
心配 しんぱい shinpai worries
 新聞社  しんぶんしゃ shinbunnsha newspaper company

Kanji Furigana Romaji Meaning
水泳 すいえい suiei swimming
 水道 すいどう suidou water supply
ずいぶん zuibun very, extremely
数学 すうがく suugaku mathematic, arithmetic
スーツ すーつ su-tsu suit
スーツケース すーつけーす su-tsuke-su suitcase
過ぎる すぎる sugiru to exceed
空く すく suku to become empty
スクリーン すくりーん sukuri-n screen
凄い すごい sugoi terrific
進む すすむ susumu to make progress
すっかり sukkari completely
すっと sutto straight, all of a sudden
ステーキ すてーき sute-ki steak
捨てる すてる suteru to throw away
 ステレオ すてれお sutereo Stereo
すな suna sand
素晴らしい すばらしい subarashii wonderful
滑る すべる suberu to slide, to slip
 隅 すみ sumi corner, nook
済む すむ sumu to finish
すり suri a pickpocket
すると suruto then

Kanji Furigana Romaji Meaning
生活 せいかつ seikatsu life, living
 生産 せいさん seisan production
 政治 政治 seiji politics, government
西洋 せいよう seiyou western countries
世界 せかい sekai the world
せき seki seat
説明 せつめい setsumei explanation
背中 せなか senaka the back (of the body)
是非 ぜひ zehi without fail
世話 せわ sewa to look after
せん sen line
全然 ぜんぜん zenzen not at all (in negative sentence)
 戦争 せんそう sensou war
先輩 せんぱい senpai senior

Kanji Furigana Romaji Meaning
そう sou really
 相談 そうだん soudan to discuss
育てる そだてる sodateru to rear, to bring up
卒業 そつぎょう sotsugyou graduation
祖父 そふ sofu grandfather
ソフト そふと sofuto soft
祖母 そぼ sobo grandmother
それで sorede because of that
それに soreni moreover
それほど sorehodo to that extent
そろそろ sorosoro gradually, soon
そんな sonna that kind of
そんなに sonnani so much, like that

Kanji Furigana Romaji Meaning
 退院 たいいん taiin leave hospital
 大学生 だいがくせい daigakusei university student
大事 だいじ daiji important, valuable
大体 だいたい daitai generally
たいてい taitei usually
タイプ たいぷ taipu type, style
大分 だいぶ daibu greatly
 台風 たいふう taifuu typhoon
 倒れる たおれる taoreru to break down
だから dakara so, therefore
 確か たしか tashika definite
 足す たす tasu to add a number
 訪ねる たずねる tazuneru  to visit
尋ねる たずねる tazuneru  to ask
正しい ただしい tadashii correct
 畳 たたみ tatami a Tatami
 立てる たてる tateru stand up, put up
 建てる たてる tateru to build
例えば たとえば tatoeba for example
たな tana shelves
楽しみ たのしみ tanoshimi pleasure, amusement
楽しむ たのしむ tanoshimu enjoy, enjoy oneself
たまに tamani occasionally
ため tame in order to
駄目 だめ dame no good
足りる たりる tariru be sufficient
男性 だんせい dansei man
 暖房 だんぼう danbou heating

Kanji Furigana Romaji Meaning
 血 chi blood
 チェック ちぇっく chekku check
ちから chikara strengh, power
ちっとも chittomo not at all (in negative sentence)
ちゃん chan familiar suffix usually for girls
注意 ちゅうい chuui caution
中学校 ちゅうがっこう chuugakkou junior high school
 注射 ちゅうしゃ chuusha injection
駐車場 ちゅうしゃじょう chuushajou parking lot
 地理 ちり chiri geography

Kanji Furigana Romaji Meaning
捕まえる つかまえる tsukamaeru to seize
 月 つき tsuki moon
付く つく tsuku to be attached
漬ける つける tsukeru to soak, to pickle
都合 つごう tsugou circumstances
伝える つたえる tsutaeru to report
続く つづく tsuzuku continue, last
 続ける つづける tsuzukeru to continue, go on
包む つつむ tsutsumu to wrap
つま tsuma wife
つもり tsumori intention
釣る つる tsuru to fish
連れる つれる tsureru to lead

Kanji Furigana Romaji Meaning
丁寧 ていねい teinei polite
 テキスト てきすと tekisuto text, text book
適当 てきとう tekitou suitable
できるだけ dekirudake as much as possible
 手伝う てつだう tetsudau to assist
テニス てにす tenisu tenis
手袋 てぶくろ tebukuro glove
てら tera temple
てん ten point, dot
 店員 てんいん tenin shop assistant
 天気予報 てんきよほう tenkiyohou weather forecast
電灯 でんとう dentou electric light
電報 でんぽう denpou  telegram
展覧会 てんらんかい tenrankai exhibition

Kanji Furigana Romaji Meaning
to metropolitan
道具 どうぐ dougu tool, means
とうとう toutou finally, after all
 動物園 どうぶつえん doubutsuen zoo
 遠く とおく tooku distant
通る とおる tooru to go through
特に とくに tokuni particularly, especially
 特別 とくべつ tokubetsu special
床屋 とこや tokoya a barber shop
 途中  とちゅう tochuu on the way
特急 とっきゅう tokkyuu limites express train
届ける とどける todokeru to reach
 泊まる とまる tomaru to lodge at
止める とめる tomeru to stop
取り替える とりかえる torikaeru to exchange
 泥棒 どろぼう dorobou thief
どんどん dondon more and more

Kanji Furigana Romaji Meaning
 直す なおす naosu to fix, to repair
直る なおる naoru to be fixed, repaired
治る なおる naoru to be cured, to heal
中々 なかなか nakanaka considerably
 泣く なく naku to cry
無くなる なくなる nakunaru to disappear, to get lost
亡くなる なくなる nakunaru to die
投げる なげる nageru to throw away
なさる nasaru to do (respectful)
 鳴る なる naru sound, ring
なるべく narubeku as much as possible
なるほど naruhodo Indeed, really, I see
 慣れる なれる nareru to grow accustomed to

Kanji Furigana Romaji Meaning
匂い におい nioi a smell
苦い にがい nigai bitter
 二階建て にかいだて nikaidate two storied
 逃げる にげる nigeru to escape
日記 にっき nikki diary
入院 にゅういん nyuuin be hospitalized
入学 にゅうがく nyuugaku enter school or university
似る にる niru to be similar
人形 にんぎょう ninngyou a doll

Kanji Furigana Romaji Meaning
盗む ぬすむ nusumu to steal
塗る ぬる nuru to paint, lacquer
濡れる ぬれる nureru to get wet

Kanji Furigana Romaji Meaning
値段 ねだん nedan price
ねつ netsu fever
熱心 ねっしん nesshin enthusiasm
寝坊 ねぼう nebou sleeping in late
眠い ねむい nemui to be sleepy
眠る ねむる nemuru to sleep

Kanji Furigana Romaji Meaning
残る のこる nokoru to remain
のど nodo throat
乗り換える のりかえる norikaeru to tansfer, change
乗り物 のりもの norimono vehicle

Kanji Furigana Romaji Meaning
ha leaf
場合 ばあい baai situation
 パート ぱーと pa-to part time
ばい bai twice, double
 拝見 はいけん haiken to look at, find out (respectful)
歯医者 はいしゃ haisha dentist
運ぶ はこぶ hakobu to transport
 始める はじめる hajimeru to begin
場所 ばしょ basho location
 はず hazu it should be so
恥ずかしい はずかしい hazukashii embarrassed
パソコン ぱそこん pasokon personal computer
発音 はつおん hatsuon pronunciation
はっきり hakkiri clearly
花見 はなみ hanami cherry-blossom viewing
 林 はやし hayashi woods, forest
払う はらう harau to pay
番組 ばんぐみ bangumi television or radio program
 反対 はんたい hantai Opposition
 ハンドバッグ はんどばっぐ handobaggu Handbag

Kanji Furigana Romaji Meaning
 ひ hi day, sun
hi fire
ピアノ ぴあの piano piano
冷える ひえる hieru get cold, feel chilly
ひかり hikari light
光る ひかる hikaru to shine
引き出し  ひきだし hikidashi drawer
引き出す ひきだす hikidasu to draw out
ひげ hige a mustache, a beard
飛行場 ひこうじょう hikoujou an airport
久しぶり ひさしぶり hisashiburi after a long time
美術館 びじゅつかん bijyutsukan art gallery
非常に ひじょうに hijouni extremely
吃驚 びっくり bikkuri be surprised
引っ越す ひっこす hikkosu to move (house)
必要 ひつよう hitsuyou necessary
酷い ひどい hidoi awful
 開く ひらく hiraku to open an event
ビル びる biru building
昼間 ひるま hiruma daytime, during the day
昼休み ひるやすみ hiruyasumi noon break
拾う ひろう hirou to pick up, to gather

Kanji Furigana Romaji Meaning
ファックス ふぁっくす fakkusu fax
増える ふえる fueru to increase
深い ふかい fukai deep
複雑 ふくざつ fukuzatsu complexity, complication
復習 ふくしゅう fukushuu revision
部長 ぶちょう buchou head of a section
普通  ふつう futsuu usually
葡萄 ぶどう budou a grape
太る ふとる futoru to grow fat
布団 ふとん futon Japanese bed, futon
ふね fune ship, boat
不便 ふべん fuben inconvenience
踏む ふむ fumu to step on
降り出す ふりだす furidasu start to rain
プレゼント ぷれぜんと purezento a present, a gift
文化 ぶんか bunka culture
文学 ぶんがく bungaku litterature
文法 ぶんぽう bunpou grammar

Kanji Furigana Romaji Meaning
べつ betsu different
ベル べる beru bell
へん hen strange
返事 へんじ henji reply

Kanji Furigana Romaji Meaning
貿易 ぼうえき boueki trade
放送 ほうそう housou to broadcast
法律 ほうりつ houritsu law
ぼく boku I (for male)
ほし hoshi star
ほど hodo extent
ほとんど hotondo mostly
褒める ほめる homeru praise, speak well of
翻訳 ほんやく honyaku translation

Kanji Furigana Romaji Meaning
参る まいる mairu to go, to come (humble form)
負ける まける makeru to lose
真面目 まじめ majime serious
まず mazu first of all
または mataha or, otherwise
間違える まちがえる machigaeru to make a mistake
間に合う まにあう maniau to be in time for
周り まわり mawari surroundings
回る まわる mawaru to go around
漫画 まんが manga japanese comic, manga
真ん中 まんなか mannaka middle

Kanji Furigana Romaji Meaning
見える みえる mieru be seen, be visible
みずうみ mizuumi a lake
味噌 みそ miso bean paste
見つかる みつかる mitsukaru to be discovered
見つける みつける mitsukeru to discover
みな mina everybody
 みなと minato harbour

Kanji Furigana Romaji Meaning
向かう むかう mukau to face
迎える むかえる mukaeru to go to meet
むかし mukashi olden days, former
むし mushi insect
 息子 むすこ musuko son
むすめ musume daughter
無理 むり muri impossible

Kanji Furigana Romaji Meaning
召し上がる めしあがる meshiagaru to eat (respectful)
珍しい めずらしい mezurashii rare

Kanji Furigana Romaji Meaning
申し上げる もうしあげる moushiageru to say, to tell (respectful)
申す もうす mousu to be called, to say (respectful)
 もうすぐ もうすぐ mousugu soon
もし moshi if
もちろん mochiron of course
もっとも mottomo extremely
戻る もどる modoru to return, to go back to
木綿 もめん momen cotton
貰う もらう morau to receive
 森 もり mori forest

Kanji Furigana Romaji Meaning
焼く やく yaku to bake, to grill
約束 やくそく yakusoku promise
 役に立つ やくにたつ yakunitatsu to be helpful
焼ける やける yakeru to burn, to be roasted
 優しい やさしい yasashii kind
痩せる やせる yaseru to become thin
やっと yatto at last
やはり/やっぱり yahari/yappari as I thought
止む やむ yamu to stop
止める やめる yameru to stop
柔らかい やわらかい yawarakai soft, tender

Kanji Furigana Romaji Meaning
yu hot water
輸出 ゆしゅつ yushutsu export
輸入 ゆにゅう yunyuu import
ゆび yubi finger
指輪 ゆびわ yubiwa a ring
ゆめ yume dream
揺れる ゆれる yureru to shake, to sway

Kanji Furigana Romaji Meaning
よう you use
用意 ようい youi preparation
 用事 ようじ youji things to do
汚れる よごれる yogoreru to get dirty
予習 よしゅう yoshuu preparation of a lesson
予定 よてい yotei arrangement
予約 よやく yoyaku reservation
寄る よる yoru to visit
喜ぶ よろこぶ yorokobu to be delighted
宜しい  よろしい yoroshii ok, all right (respectful)

Kanji Furigana Romaji Meaning
理由 りゆう riyuu reason
利用 りよう riyou utilization
両方 りょうほう ryouhou both sides
旅館 りょかん ryokan Japanese style hotel

Kanji Furigana Romaji Meaning
留守 るす rusu absence

Kanji Furigana Romaji Meaning
冷房 れいぼう reibou air conditioning
歴史 れきし rekishi history
 レジ れじ reji a register
レポート れぽーと repo-to report
 連絡 れんらく renraku contact

Kanji Furigana Romaji Meaning
ワープロ わーぷろ wa-puro word processor
沸かす わかす wakasu to boil, to heat
別れる わかれる wakareru to separate
沸く わく waku to boil, to grow hot
 訳 わけ wake meaning, reason
忘れ物 わすれもの wasuremono lost article
笑う わらう warau to laugh, to smile
割合 わりあい wariai rate, ratio, percentage
割れる われる wareru to break
%d bloggers like this: