Complete list of kanji for JLPT N3


This is the list of the 181 additional kanji you need to know to pass the JLPT N3 test. These are the kanji you need to learn on top of the 104 kanji required for the JLPT N5 and JLPT N4. Click on the kanji and watch the video with the stroke order how to write it and learn from example vocabulary. In case you use a print out of this list you wil easily find the kanji on this website by searching the Code.


 

Code kanji Onyomi Kunyomi Meaning
738B OU, NOU King
8C9D Kai Shellfish
7389 GYOKU Tama Gem
7CF8 SHI Ito Thread
77F3 SEKI, SHAKU, KOKU Ishi Stone
8349 SOU Kusa Grass
7AF9 CHIKU Take Bamboo
866B CHUU Mushi Insect
7FBD U Hane, Ha, Wa Feather / Wing
96F2 UN Kumo Cloud
5712 EN Sono Garden
79D1 KA Subject of study
7D75 KAI, E Picture
89D2 KAKU Kado, Tsuno Angle, Horn
6D3B KATSU Active / Live
63DB KAN Ka (eru), Ka (Waru) Exchange
4E38 GAN Maru, Maru (i) Round
5CA9 GAN Iwa Rock
8A18 KI Shiru (su) Write down
5F62 KEI, GYOU Kata, Katachi Shape
539F GEN Hara Plain, Original
6238 KO To Door / Household
9EC4 KOU, OU Ki, Ko Yellow
4EA4 KOU Maji (waru), Maze (ru), Maza (ru), Ka (u) Intercourse, Cross
516C KOU Ooyake Public
8C37 KOKU Tani valley
7D30 SAI Hoso (i), Komaka (i) Slender / Minute
624D SAI  – Talent / Age suffix
7B97 SAN Calculate
5BFA JI Tera Buddhist Temple
6570 SUU, SU Kazu, Kazo (eru) Number
661F SEI, SHOU Hoshi Star
6674 SEI Ha (reru) Fine weather
96EA SETSU Yuki Snow
7DDA SEN Line
8239 SEN Funa, Fune Ship
7D44 SO Ku (mi), Ku (mu) Organize / Assemble
76F4 CHOKU Dada (chini), Nao (su) Straight / Fix
70B9 TEN Point
5F53 TOU A (taru) The present / hit
5185 NAI, DAI Uchi Inside
99AC BA Uma, Ma Horse
9EA6 BAKU Mugi Wheat
756A BAN Order / Watch
7C73 BEI, MAI Kome Rice / America
9CF4 MEI Na (ku), Na (ru) Cry / Sound
6BDB MOU Ke Hair
59D4 I Yuda (neru) Commit
80Bd IKU Soda (teru), Haguku (mu) Breed / Raise
6CF3 EI Oyo (gu) Swim
6A2A OU Yoko Side
592E OU Center
6E29 ON Atata (kai) Warm / Temperature
5316 KA, KE Ba (keru) Change into
8277 KA Ni Load
968E KAI Floor / Rank / Step
611F KAN Sense / Feel
5CB8 GAN Kishi Shore
671F KI, GO Term / Expect
5BA2 KYAKU, KAKU Guest / Customer
7403 KYUU Tama Ball
7D1A KYUU Grade
6A4B KYOU Hashi Bridge
5C40 KYOKU Bureau / Segment
66F2 KYOKU Ma (garu) Music / Curve
82E6 KU Kuru (shii), Niga (i) Suffering / Bitter
5177 GU Implement
541B KUN Kimi Ruler / You
4FC2 KEI Kaka (ru), Kakari Connect / In charge
8840 KETSU Chi Blood
6C7A KETSU Ki (meru) Decide
6E56 KO Mizuumi Lake
5EAB KO, KU Storehouse
5411 KOU Mu (ku) To move foward
5E78 KOU Saiwa (i), Shiawa (se), Sachi Good Fortune / Happy
6E2F KOU Minato Port
53F7 GOU Number / Signal / Sign
6839 KON Ne Root
796D SAI Matsuri Festival
76BF Sara Plate
6307 SHI Yubi, Sa (su) Finger / Point
6B6F SHI Ha Tooth
6B21 JI, SHI Tsugi, Tsu (gu) Next
5F0F SHIKI Style / Ceremony
5B9F JITSU Mi, Mino (ru) real / Fruit
53D6 SHU Toru Take
5B88 SHU, SU Mamo (ru), Mo (ri) Protect
9152 SHU Sake, Saka Alcoholic drink
53D7 JU U (keru) Receive
5DDE SHUU Su State
62FE SHUU, JUU Hiro (u) Pick up
5BBF 宿 SHUKU Yado, Yado (ru) Lodge / Inn
52A9 JYO Tasu (keru), Suke Help
5546 SHOU Akina (u) Trade
7AE0 SHOU Chapter / Badge
52DD SHOU Ka (tsu), Masa (ru) Win / Excel
6D88 SHOU Ke (su), Ki (eru) Estinguish / Spend
690D SHOKU U (eru), U (waru) Plant
7533 SHIN Mou (su) Report / Call
795E SHIN, JIN Kami, Kan, Kou God / Mind
8EAB SHIN Mi Body / Self
6DF1 SHIN Fuka (i), Fuka (maru) Deep
6574 SEI Totono (u) Put in order
6614 SEKI, SHAKU Mukashi Former times
5168 ZEN Matta (ku), Sube (te) Whole
76F8 SOU, SHOU Ai Phase / Mutual
60F3 SOU, SO Conceive / Image
901F SOKU, Haya (i), Sumi (yaka) Quick
606F SOKU Iki Breath
6253 DA U (tsu) Strike
5BFE TAI, TSUI Opposite / Oppose
7B2C DAI Rank / No.
70AD TAN Sumi Coal / Charcoal
8AC7 DAN Talk
67F1 CHUU Hashira Pillar
8ABF 調 CHOU Shirabe (ru), Totono (u) Tone / Research
8FFD TSUI O (u) Chase
5B9A TEI Sada (meru) Fix
5EAD TEI Niwa Court / Garden
5E95 TEI Soko Bottom
9244 TETSU Iron
5CF6 TOU Shima Island
7B49 TOU Hito (shii) Equal / Class
767B TOU, TO Nobo (ru) Climb
6295 TOU Na (geru) Throw / Send in
6E6F TOU Yu Hot water
7AE5 DOU Warabe Child
8FB2 NOU Farming
6CE2 HA Nami Wave
914D HAI Kuba (ru) Distribute
500D BAI Times / Double
7BB1 Hako Box
7551 Hata, Hatake Field
5742 HAN Saka Slope
677F HAN, BAN Ita Board / Plate
53CD HAN, HON, TAN So (ru) Counter
76AE HI Kawa Skin
60B2 HI Kana (shii) Sad
7F8E BI Utsuku (shii) Beautiful
9F3B BI Hana Nose
7B46 HITSU Fude Brush Writing
6C37 HYOU Koori, Hi Ice
8868 HYOU Omote, Arawa (su) Surface / Table
79D2 BYOU Second
8CA0 FU Ma (keru), O (u) Bear / Lose
90E8 BU Section
798F FUKU Fortune
5E73 HEI, BYOU Tai (ra), Hira Flat / Calm
8FD4 HEN Kae (su) Return
653E HOU Hana (su), Hou (ru) Let go
547D MEI, MYOU Inochi Order / Life
9762 MEN Omo, Omote, Tsura Face
5F79 YAKU, EKI Service
6CB9 YU Abura Oil
7531 YU, YUU, YUI Yoshi Reason / Meaning / Cause
904A YUU, YU Aso (bu) Play
4E88 YO In advance / I
8449 YOU Ha Leaf
967D YOU Sun, Positive
69D8 YOU Sama Mode / Formal title
843D RAKU O (chiru) Fall
6D41 RYUU, RU Naga (reru) Flow / Current / Style
4E21 RYOU Both
7DD1 RYOKU, ROKU Midori Green
793C REI, RAI Etiquette / Rite
5217 RETSU Row
7DF4 REN Ne (ru) Train
8DEF RO Ji Road
548C WA, O Yawa (ragu), Nago (mu) Peace / Sum / Japan
611B AI Affection / Love
6848 AN Proposal / Idea
4F4D I Kurai Rank / Position
8863 I, E Koromo, Kinu Clothes / Garment
56F2 I Kako (mu) Enclose
80C3 I Stomach
5370 IN Shirushi Mark / Seal
6804 EI Saka (eru), Ha (eru) Flourish / Glory
5869 EN Shio Salt
5104 OKU Hundred million
8CA8 KA Money / Goods
8AB2 KA Section / Lesson
52A0 KA Kuwa (eru) Add
679C KA Ha (tasu) Fruit / End
68B0 KAI Machine
6539 KAI Arata (meru) Reform
5BB3 GAI Harm
5404 KAKU Ono ono Each
899A KAKU Obo (eru), Sa (masu) Perceive / Feel
7BA1 KAN Kuda Pipe / Control
5B98 KAN Government
5B8C KAN Complete
95A2 KAN Seki, Kaka (waru), Kakawa (ru) Concern / Barrier
89B3 KAN Mi (ru) View
9858 GAN Nega (u) Wish / Ask a favor
5668 KI Utsuwa Vessel / Tool
5B63 KI Season
559C KI Yoroko (bu) Happy
5E0C KI Rare / Aspire
6A5F KI Hata Machine / Occasion
8B70 GI Discuss / Debate
6CE3 KYUU Naku Cry
7D66 KYUU Supply / Pay
6C42 KYUU Moto (meru) Seek
6551 KYUU Suku (u) Save / Rescue
6f01 GYO, RYOU Fish
7AF6 KYOU, KEI Kiso (u), Se (ru) Compete
5171 KYOU Tomo Together
5354 KYOU Cooperate
6975 GYOKU, KOKU Kiwa (meru) Extreme / Pole
8A13 KUN Instruct
8ECD GUN Army
666F KEI Scene
578B KEI Kata Type
82B8 GEI Art / Skill
6B20 KESTU Ka (keru) Lack
7D50 KETSU Mu (subu), Yu (u) Tie / Conclude
5065 KEN Su (koyaka) Robust
56FA KO Kata (i) Solid / Firm
822A KOU Navigate
5019 KOU Sourou Season / Serve
5EB7 KOU Calm / Healthy
544A KOKU Tsu (geru) Notify
5DEE SA Sa (su) Difference
6700 SAI Motto (mo) Most
63A1 SAI To (ru), Irodo (ru) Pick / Gather
6750 ZAI  – Timber / Material
6628 SAKU Yesterday / Last
6BBA SATSU, SEI, SETSU Koro (su) Kill
5BDF SATSU Inspect / Guess
5237 SATSU Su (ru) Print
672D SATSU Fu (da) Tag
6563 SAN Chi (ru) Scatter
53C2 SAN Mai (ru) Attend / Go to pray
6B8B ZAN No (koru) Remain / Ruthless
53F2 SHI History
53F8 SHI Officiate
6CBB JI, CHI Osa (meru), Nao (su) Govern / Cure
5150 JI, NI Child
8F9E JI Ya (meru) Word / Resign
5931 SHITSU Ushina (u) Lose / Slip
7A2E SHU Tane Variety / Seed
5468 SHUU Mawa (ri) Periphery
795D SHUKU, SHUU Iwa (u) Celebrate
9806 JUN Order / Obey
521D SHO Hatsu, Ui, Haji (me), So (meru) First
8CDE SHOU Prize
7B11 HOU Wara (u), E (mu) Laugh
7167 SHOU Te (ru) Illuminate
8C61 SHOU, ZOU Image / Elephant
713C SHOU Ya (ku) Burn
4FE1 SHIN Believe / Message
81E3 SHIN, JIN Retainer
6210 SEI, JOU Na (ru) Form / Achieve
9759 SEI, JOU Shizu (ka) Quiet
7701 SEI, SHOU Kaeri (miru), Habu (ku) Ministry / Reflect
6E05 SEI, SHOU Kiyo (maru) Clear / Pure
7A4D SEKI Tsu (mu) Accumulate
5E2D SEKI Seat
6298 SETSU O (ru), Ori Break off / Fold
7BC0 SETSU, SECHI Fushi Tune / Joint / Season
6D45 SEN Asa (i) Shallow
9078 SEN Era (bu) Choose
6226 SEN Ikusa, Tataka (u) War
7136 ZEN State / As like
4E89 SOU Araso (u) Contend
5074 SOKU Gawa Side
675F SOKU Taba Tie up / Bundle
7D9A ZOKU Tsuzuku, Tsuzu (keru) Continue
5352 SOTSU Graduate
5B6B SON Mago Grandchild
5E2F TAI Obi, O (biru) Belt / Wear
9054 TATSU Attain
5358 TAN Single
7F6E CHI O (ku) Place
4EF2 CHUU Naka Intermediary
8CAF CHO Lay up
5146 CHOU Kiza (shi) Omen / Trillion
505C TEI Halt
7684 TEKI Mato Target
4F1D DEN Tsu (taeru) Transmit
5F92 TO Follower
52AA DO Tsuto (meru) Exert
706F TOU Hi Lamp
5F97 TOKU E (ru), U (ru) Acquire / Gain
6BD2 DOKU Poison
72EC DOKU Hito (ri) Alone
71B1 NETSU Atsu (i) Heat / Hot
5FF5 NEN Thoughts
6557 HAI Yabu (reru) Be defeated
8CBB HI Tsui (yasu) Expense
98DB HI To (bu) Fly
5FC5 HITSU Kanara (zu) Without Fail
6A19 HYOU Mark
4ED8 FU Tsu (keru) Attach
5E9C FU Prefecture / Agency
592B FU, FUU, BU Otto Husband / Man
526F FUKU Secondary
7C89 FUN Ko, Kona Powder
5175 HEI, HYOU Soldier
5909 HEN Ka (waru) Change / Abnormal
8FBA HEN Atar (i), Be Vicinity
6CD5 HOU, HA, HO Law / Method
5305 HOU Tsutsu (mu) Wrap / Envelop
671B BOU, MOU Nozo (mu) Hope / Look after
8CBF 貿 BOU Trade
672B MATSU, BATSU Sue Last part
6E80 MAN Mi (chiru), Mita (su) Full
672A MI Not yet
7121 MU, BU Na (i) Without / Nothing
7D04 YAKU Promises / Contract
52C7 YUU Isa (mu) Brave
8981 YOU I (ru), Kaname Require / Summarize
6D74 YOKU A (biru) Bathe
5229 RI Ki (ku) Advantage / Profit
9678 RIKU Land
826F RYOU Yo (i) Good
91CF RYOU Ha (karu) Quantity
8F2A RIN Wa Wheel / Ring
985E RUI Tagui Kind
4EE4 REI Command
4F8B REI Tato (eru) Example
51B7 REI Tsume (tai), Hi (yasu), Hie (ru), Sa (meru) Cold
6B74 REKI Personal history
9023 REN Tsura (naru), Tsu (reru) Link / In succession
52B4 ROU Labor
8001 ROU O (iru), Fu (keru) Old
9332 ROKU Record
5727 ATSU Pressure
79FB I Utsu (ru) Move
56E0 IN Yo (ru) Cause
6C38 EI Naga (i) Eternal
55B6 EI Itona (mu) Manage / Barracks
6613 EKI, I Yasa (shii) Easy / Divination
6DB2 EKI Liquid
6F14 EN Perform
5FDC OU, NOU Kota (eru) Respond
53EF KA Possible / Approve
904E KA Su (gosu), Ayama (chi) Pass by / Exceed
6CB3 KA Kawa River
4EEE KA, KE Ka (ri) Temporary
4FA1 KA Atai Price / Value
5FEB KAI Kokoroyo (i) Pleasant
89E3 KAI, GE To (ku) Dissolve / Clarify
78BA KAKU Tashi (kameru) Certain
683C KAKU, KOU Norm / Status
984D GAKU Hitai Amount / Forehead
6163 KAN Na (reru) Habit
520A KAN Publish
898F KI Regulation
5BC4 KI Yo (ru) Contribute
57FA KI Moto, Motoi Base
6280 GI waza Skill
9006 GYAKU Saka (rau) Reverse
4E45 KYUU, KU Hisa (shii) Long time
65E7 KYUU Former
8A31 KYO Yuru (su) Permit
5C45 KYO I (ru) Reside
5883 KYOU, KEI Sakai Boundary / Situation
7981 KIN Prohibit
5747 KIN Even / Level
7FA4 GUN Mu (reru), Mura Group / Crowd
7D4C KEI, KYOU He (ru) Manage / Passage
691C KEN Examine
5238 KEN Ticket / Certificate
967A KEN Ke (washii) Danger / Steep
4EF6 KEN Matter
9650 GEN Kagi (ru) Limit
73FE GEN Arawa (reru) Actual / Appear
6E1B GEN He (ru) Decrease
500B KO, KA Individual
6545 KO Yue Old / The late
8015 KOU Tagaya (su) Till
8B1B KOU Lecture
69CB KOU Kama (eru) Construct / Mind
9271 KOU Ore / Mine
52B9 KOU Ki (ku) Effect
539A KOU Atsu (i) Thick / Kind
6DF7 KON Ma (zeru), Ko (mu) Mix
67FB SA Look into
969B SAI Kiwa Verge / Occasion
59BB SAI Tsuma Wife
518D SAI, SA Futata (bi) Another time / Again
5728 ZAI A (ru) Exist / Stay
8CA1 SAI, ZAI Crime
7F6A ZAI Tsumi Each
96D1 ZATSU Zou Rough / Mixed
8CDB SAN Approve / Praise
5E2B SHI Master
679D SHI Eda Branch
8CC7 SHI Resources
652F SHI Sasa (eru) Branch / Support
5FD7 SHI Kokoroza (su), Kokorozashi Ambition
793A JI, SHI Shime (su) Show
4F3C JI Ni (ru) Resemble
8B58 SHIKI Know / Discriminate
6388 JYU Sazu (karu) Confer
4FEE SHUU, SHU Osa (meru) Cultivate / Repair
8FF0 JUTSU No (beru) State
8853 JUTSU Practical art
6E96 JUN Standard / Semi-
62DB SHOU Mane (ku) Invite
627F SHOU Uketawama (ru) Agree to
72B6 JOU Form / Letter
5E38 JOU Tsune, Toko Normal / Regular
60C5 JOU, SEI Nasa (ke) Emotion / Condition
6761 JOU Article
57CE JOU Shiro Castle
8077 SHOKU Employment
653F SEI, SHOU Matsurigoto Politics / Rule
6027 SEI, SHOU Nature / Sex
5236 SEI System / Control
52E2 SEI Ikio (i) Power
7CBE SEI, SHOU hayashi Refine / Essence
88FD SEI Manufacture
7A0E ZEI Tax
8CAC SEKI Se (meru) Burden / Blame
7E3E SEKI Achievements
63A5 SETSU Tsu (gu) Contact / Touch
8A2D SETSU Mou (keru) Set up
7D76 ZETSU Ta (tsu) Die out / Cut off
7956 SO Ancestor
7DCF SOU Total / General
5897 ZOU Ma (su), Fu (eru) Increase
50CF ZOU Image
9020 ZOU Tsuku (ru) Make
5247 SOKU Rule
6E2C SOKU Haka (ru) Measure
7387 SOTSU, RITSU Hiki (iru) Rate / Lead
640D SON Soko (nau) Loss / Damage
9000 退 TAI Shirizo (ku) Retreat
56E3 DAN, TON Group / Body
65AD DAN Ta (tsu), Kotowa (ru) Cut off / Resolve
7BC9 CHIKU Kizu (ku) Construct
5F35 CHOU Ha (ru) Spread / Stain
7A0B TEI Hodo Extent / Span
9069 TEKI Suitable
9285 DOU Copper
5C0E DOU Michibi (ku) Guide
4EFB NIN Maka (su) Office / Entrust
71C3 NEN Mo (eru) Burn
80FD NOU Ablility
7834 HA Ya (buru) Break
72AF HAN Oka (su) Offense
5224 HAN Judge
7248 HAN Print / Publishing
6BD4 HI Kura (beru) Compare
975E HI Not / Not good
5099 BI Sona (eru) Provide
8A55 HYOU Comment
8CA7 HIN, BIN Mazu (shii) Poor
5E03 FU Nuno Cloth / Spread
5BCC FU, FUU To (mu), Tomi Rich
5A66 FU Adult woman
6B66 BU, MU Military
8907 FUKU Compound
5FA9 FUKU Return to
4ECF BUTSU, FUTSU Hotoke Buddha
7DE8 HEN A (mu) Compile / Knit
4FDD HO, HOU Tamo (tsu) Preserve
8C4A HOU Yuta (ka) Plentiful
5831 HOU Muku (iru) Inform / Requite
66B4 BOU, BAKU Aba (reru) Violent
9632 BOU Fuse (gu) Prevent
5922 MU Yume Dream
52D9 MU Tsuto (meru) duty
8FF7 MEI Mayo (u) Perplexed
7DBF 綿 MEN Wata Cotton
8F38 YU Transport
9810 YO Azu (keru) Deposit
4F59 YO Ama (ru) Remaining / Excess
5BB9 YOU Appearance / Contain
7565 RYAKU Abridged / Strategy
7559 RYUU, RU To (maru) Keep / Stay
9818 RYO Territory
7570 I Koto (naru) Different
57DF IKI Bounded area
5B87 U Universe
5EF6 EN No (basu) Extend / Postpone
7070 KAI Hai Ashes
9769 KAKU Kawa Reform / Leather
62E1 KAKU Hiro (garu) Enlarge
5272 KATSU Wa (reru), Wari, Sa (ku) Divide
7C21 KAN Simple
5DFB KAN Ma (ku), Maki Roll up / Volume
5E72 KAN Ho (su), Hi (ru) Dry
770B KAN Watch / Care for
5371 KI Abu (nai), Aya (bumu) Dangerous
673A KI Tsukue Desk
7591 GI Utaga (u) Doubt
5438 KYUU Su (u) Suck / Breathe in
80F8 KYOU Mune, Muna Chest
4F9B KYOU, KU Sona (eru), Tomo Offer
52E4 KIN, GON Tsuto (meru) Service
8B66 KEI Guard against / Warn
656C KEI Uyama (u) Respect
5287 GEKI Drama
6A29 KEN, GON Right / Power
547C KO Yo (bu) Call
8AA4 GO Ayama (ru) Mistake
7D05 KOU, KU Beni, Kurenai Crimson
964D KOU Fu, Oro (su), O (riru) woods
523B KOKU Kiza (mu) Engrave / Carve
9AA8 KOTSU Hone Bone
56F0 KON Koma (ru) Be in trouble
7802 SA, SHA Suna Sand
5EA7 ZA Suwa (ru) Seat / Sit
6E08 SAI Su (mu) Settle / Relieve
518A SATSU, SAKU Card / Volume / Book
8A5E SHI Words
8A8C SHI Magazine
6368 SHA Su (teru) Discard
82E5 JYAKU, NYAKU Waka (i), Mo (shikuha) Young
53CE SHUU Osa (maru) Take in / Income
7D14 JUN Pure
8AF8 SHO Various
7F72 SHO Government office
51E6 SHO Deal with
7DD2 SHO, CHO O Beginning
9664 JO, JI Nozo (ku) Remove
5C06 SHOU General office
84B8 JOU Mu (su) Steam / Evaporate
91DD SHIN Hari Needle
6CC9 SEN Izumi Spring
5C02 SEN Moppa (ra) Exclusive
5584 ZEN Yo (i) Good
5C64 SOU Stratum
88C5 SOU, SHOU Yosoo (u) Dress / Fit out
7A93 SOU Mado Window
64CD SOU Misao / Ayatsu (ru) Manipulate
81D3 ZOU Internal organ
8535 ZOU Kura Store
5C0A SON Tatto (bu), Touto (i) Honor
5B58 SON, ZON Exist
4ED6 TA Hoka Other
5B85 TAKU House / Home
62C5 TAN Nina (u), Katsu (gu) Bear / Undertake
63A2 TAN Sagu (ru), Saga (su) Probe / Search
6696 DAN Atataka (i) Warm
6BB5 DAN Step
5024 CHI Ne, Atai Value
5B99 CHUU Space
8457 CHO Arawa (su), Ichijiru (shii) Author / Conspicuous
9802 CHOU Itadaki, Itada (ku) Summit / Recieve
5E81 CHOU Government agency
8CC3 CHIN Wages / Charges
75DB TSUU Itamu Pain
5C55 TEN Unfold / Display
515A TOU Party
5C4A Todo (keru) Deliver / Reach
96E2 NAN Muzuka (shii), Kata (i) Difficult / Disaster
4E73 NYUU Chichi, Chi Milk
8A8d NIN Mito (meru) Recognize
8133 NOU Brain
62DD HAI Oga (mu) Worship / Humbly
80CC HAI Se, Sei, Somu (ku) Back
6669 BAN Evening
5426 HI Ina Say no / Or not
6279 HI Criticize
8179 FUKU Hara Belly
4E26 HEI Nara (bu), Na (mi) Line up
9589 HEI To (jiru), Shi (meru) Close
7247 HEN Kata Fragment / One sided
88DC HO Ogina (u) Supplement
66AE BO Ku (rasu) Dusk / Live
8A2A HOU Otozu (reru), Tazu (neru) Visit
5B9D HOU Takara Treasure
68D2 BOU Rod
5FD8 BOU Wasu (reru) Forget
4EA1 BOU, MOU Na (i) Decease
679A MAI Counter for sheets
90F5 YUU Mail
512A YUU Yasa (shii), Sugu (reru) Superior / Actor
5E7C YOU Osana (i) Very young
6B32 YOKU Hos (suru), Ho (shii) Desire
7FCC YOKU The following
4E71 RAN Midare (ru), Mida (su) Disordered
5275 RAN Tamago Egg
88CF RI Ura Rear
5F8B RITSU, RICHI Law / Rhythm
8AD6 RON Argue / Theory

Kanji Flashcards for the JLPT N5 & JLPT N4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: